Beleidsplan Beleidsplan

Beleidsplan

Hervormde Gemeente
Driezum 2014-2018

Inleiding

Wie zijn wij als hervormde gemeente van Driezum? Welke plaats nemen wij in binnen het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland? Op welke manier wordt de gemeente geleid? Welke doelen stelt zij zich? Het Beleidsplan Hervormde Gemeente Driezum 2014-2018 gaat op dit soort vragen in. Het geeft een beschrijving van de identiteit van de gemeente, haar plaats in de bredere verbanden van de kerk en haar functioneren te midden van de wereld.

Het schrijven van een beleidsplan is overeenkomstig de Protestantse Kerk in Nederland in haar kerkorde bepaalt. Volgens de kerkorde heeft de kerkenraad onder meer tot taak "het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente" (ord. 4-7-1). Het is goed om als gemeente helder in een beleidsplan uiteen te zetten wie wij zijn en wat ons beweegt. De leidende gedachte daarbij is dat de kerk niet een vereniging is van mensen, maar een schepping van de Drie-enige God, Die Zichzelf uit alle volken en geslachten op aarde een gemeente bijeen roept op grond van het verzoenend werk van Christus Jezus.

Wij belijden dat wij bij alle facetten van het gemeentelijke leven diep afhankelijk zijn van de leiding van Christus Jezus. Hij is het Hoofd van de ene, heilige, algemene, christelijke kerk, de kerk waarin de gemeente van Driezum door Gods genade tot op de dag van vandaag is opgenomen.
Wij hopen dat het beleidsplan tot zegen zal zijn voor het leven van de gemeente in deze tijd en in deze wereld.
 
Driezum, juli 2013,
Namens de kerkenraad,

1. Schets van de gemeente

1.1. Grondslag

De hervormde gemeente te Driezum belijdt een gemeente van de Drie-enige God te zijn, gebouwd op de leer van de apostelen en de profeten, waarvan Christus Jezus de uiterste Hoeksteen is. De gemeente is niet ontstaan op initiatief van mensen, maar is een schepping van God Zelf. Hij roept mensen bijeen rondom Zijn Woord, Hij verwekt hen tot het leven en brengt hen door Woord en Geest tot geloof in Christus Jezus. Vanuit de gemeenschap met Christus is er ook een levende gemeenschap onderling.

Het fundament van de gemeente is de Bijbel, het onfeilbaar Woord van God, dat volgens het eigen getuigenis is geïnspireerd door God de Heilige Geest. Het Woord is de bron en de norm van het leven.

De hervormde gemeente belijdt haar geloof in Gods Woord in het bijzonder met de woorden van de vroegchristelijke geloofsbelijdenissen (Apostolische geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicéa, Geloofsbelijdenis van Athanasius) en de drie reformatorische belijdenisgeschriften, te weten de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse Leerregels en de Heidelberger Catechismus.
 
1.2. Schriftuurlijk-bevindelijk

De gemeente is gefundeerd op het heil dat is in Christus Jezus en dat haar wordt geopenbaard in het Woord van God. Het Woord van God is voor de gemeente een onfeilbaar en betrouwbaar getuigenis van Wie God is en van Wie Hij wil zijn voor mensen die van zichzelf in geestelijk opzicht "dood zijn door de zonden en de misdaden" (Efeze 2:1).

In Zijn Woord maakt God Zichzelf bekend als de Drie-enige God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. In Zijn Woord geeft Hij ons te kennen dat Hij toornt over de zonden, maar tegelijk maakt Hij bekend dat Hij verzoening heeft gevonden in het werk van Zijn Zoon, Christus Jezus. Op grond van Christus' werk biedt Hij zondaren vrede aan.

Christus Jezus heeft het heil verworven. Dat heil is objectief. Het wordt in de Schriften aan alle zondaren bekendgemaakt en verkondigd. Tegelijk geloven wij dat Christus Jezus het heil niet alleen heeft verworven, maar ook door Zijn Heilige Geest toepast aan hoorders van het Evangelie.

Het heil in Christus ligt buiten mensen, maar het komt door het toepassend werk van de Heilige Geest in mensen. Dat wordt door ervaren, doorleefd en ondervonden. Het is om die reden dat wij onze gemeente willen typeren als een gemeente die zich beweegt in een Schriftuurlijk-bevindelijke bedding.
 
1.3. Dienen als doel

Dat de Drie-enige God Zich in genade toewendt naar mensen om hen op grond van Christus' offer aan het Kruis te verlossen van de macht van de zonde, de duivel en de eeuwige straf, is een daad van eenzijdige liefde. Gods liefde tot mensen leidt ertoe dat mensen Hem lief krijgen boven alles en de naasten als zichzelf. Die liefde krijgt vorm in een dienende houding.

De roeping om als gemeente te dienen, valt in drie aspecten uiteen:
- De gemeente wordt geroepen haar Heere en Koning te dienen, te belijden en in toewijding aan Hem te leven. Dat is het allereerste doel van de gemeente. Zij is er voor de eer van God en de glorie van Zijn Naam. In het eren van God ligt tegelijk haar hoogste geluk.
- De leden van de gemeente hebben de roeping elkaar in liefde te dienen als leden van één lichaam.
- De gemeente heeft de roeping om dienend in de wereld te staan, met bewogenheid en barmhartigheid, om in woorden en daden te getuigen van het heil dat in Christus Jezus is te vinden.
 
1.4. Woord als fundament van overige activiteiten
Het Woord van God is de dragende kracht van de gemeente. Het is de voedingsbodem vanwaar uit het leven en de werken van de gemeente worden verricht.
Vandaar dat de gemeente grote waarde hecht aan de 's zondagse erediensten. Dat is de centrale plaats waar het Woord tot de gemeente komt. Dat is de plaats waar zondaren voor het eerst of opnieuw tot geloof en bekering komen in Christus Jezus en zo worden verenigd met God.
Vanuit het Woord en de eredienst (hoofdstuk 2) komen de overige activiteiten van de gemeente op. Wij denken hierbij aan het pastoraat (hoofdstuk 3), catechese en onderwijs (hoofdstuk 4), diaconaat (hoofdstuk 5) en apostolaat (hoofdstuk 6).
Schematisch ziet het er als volgt uit:
 
Woord

Eredienst

Pastoraat -- Onderwijs -- Diaconaat -- Zending&Evangelisatie
 
 
 
1.5. Actuele situatie
De gemeente was vanouds een dorpsgemeente, die 's zondags tijdens de erediensten samenkwam in het eeuwenoude bedehuis in het centrum van het dorp, dat zo'n duizend inwoners telt.
Dat karakter is in de afgelopen decennia sterk veranderd. De gemeente heeft een regionale inslag gekregen. Een grote minderheid van de kerkgangers komt van buiten de dorpsgemeenschap. Mensen uit plaatsen als Ee, Zwaagwesteinde en Damwoude, gelegen binnen een straal van zo'n 10 kilometer, bezoeken 's zondagse erediensten.
Qua leeftijdsopbouw is er een goede verhouding tussen jongeren en ouderen. Ongeveer een derde deel van de gemeente bestaat uit kinderen en jongeren, een derde deel uit mensen van middelbare leeftijd en een derde deel uit ouderen.
De gemeente heeft zo'n 200 leden die niet of niet meer naar de kerk gaan. Met hen is zelden contact. Een groot deel van de bevolking van Driezum is met geen enkele kerkelijke gemeenschap verbonden. Een klein deel leeft mee met een evangelische gemeente. Een ander deel is verbonden aan de gereformeerde kerk van Driezum/Wouterswoude.
De gemeente staat vanouds in de hervormd-gereformeerde traditie. In de prediking en het pastoraat is altijd veel oog voor de beleving van de genade. Het geloof heeft een effectieve zijde: het heeft gevolgen voor de morele handel en wandel. Het geloof heeft ook een affectieve zijde: er zijn aan het geloof aspecten van het gevoelsleven verbonden.
1.6. Aandachtspunten
De gemeente bezint zich voortdurend op wie zij is: geschapen door het Woord, geroepen om te dienen in de liefde. Het is van belang om er van tijd tot tijd bij stil te staan, onder meer in de prediking en de leerdiensten.
Er is weinig contact met de leden die nauwelijks of nooit naar de kerk gaan. De kerkenraad bezint zich op middelen om die contacten aan te moedigen of te intensiveren.
Velen in de dorpsgemeenschap van Driezum verkeren bijna nooit onder de prediking van Gods woord. De kerkenraad gaat na op welke manier de gemeente de samenleving met het Woord kan bereiken.
Voor jongeren en ouderen is het wezenlijk belang de blijvende waarde van de gereformeerde belijdenis te onderkennen. De uitleg ervan komt onder meer aan de orde tijdens de catechese. De kerkenraad bezint zich op de manier waarop de waarde ervan kan worden versterkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. De eredienst
 
 
2.1 Algemeen
De eredienst is de onderlinge bijeenkomst van de gemeente des Heeren, waarin Gods Woord wordt verkondigd. De gemeente komt 's zondags twee keer bijeen op vastgestelde tijden. De tweede dienst is traditiegetrouw een leerdienst. Dan wordt stil gestaan bij een zondagsafdeling van de Heidelberger Catechismus.
Tijdens de eredienst worden ook de sacramenten van het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop bediend. De viering van het sacrament van het avondmaal vindt vier keer per jaar plaats.
De eredienst is bij uitstek de plaats waar de gemeenschap der heiligen wordt beoefend. Gods kinderen zijn er bijeen rondom het Woord en worden door de kracht van de Heilige Geest verbonden aan het Hoofd van de kerk. In Christus worden zij ook op geestelijke wijze verbonden aan de overigen leden van het lichaam van de kerk.
Tijdens de eredienst vindt ook het aanroepen van de Naam des Heeren plaats voor de nood in kerk en wereld. Ook is er plaats voor dankzegging en lofprijzing van God in het bidden en zingen.
Aan de materiële nood van kerk en wereld wordt gedacht door het inzamelen van de liefdegaven van de gemeente. Dat vindt plaats tijdens het orgelspel voor de prediking en aan het einde van de dienst.
De liturgie van de erediensten is sober. De nadruk ligt als vanouds op de verkondiging van het Woord. De gemeente hecht aan het gebruik van de Statenvertaling. De gemeente zingt niet-ritmisch uit de Psalmberijming van 1773, waaraan enige gezangen zijn toegevoegd.
De gemeente gebruikt bij de bediening van de sacramenten de klassiek-gereformeerde formulieren.
Er zijn jaarlijks enkele bijzondere diensten bij het gedenken van de christelijke feesten: Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Ook zijn er jaarlijks diensten op biddag en dankdag. In voorkomende gevallen zijn er ook huwelijksdiensten en rouwdiensten.
 
2.1.2. Het sacrament van de Heilige Doop
De gemeente belijdt dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus ons en ons zaad Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen der gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods en Zijn Verbond gedoopt te wezen.
Kort voorafgaand aan de bediening van de doop krijgen ouders dooponderricht.
 
2.1.3. Het sacrament van het Heilig Avondmaal
De gemeente belijdt dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen. Allen diegenen worden aan de bediening toegelaten die in het midden van de gemeente openbare belijdenis des geloofs hebben afgelegd én diegenen die bij de kerkenraad vooraf toestemming hebben gevraagd deel te nemen aan de viering van het sacrament.
Automatisme enerzijds en mijding anderzijds doen geen recht aan de waarde van het heilige sacrament. Ongelovigen en zij die, in de woorden van het formulier, met ergerlijke zonden zijn besmet, mogen niet worden toegelaten aan de Tafel des Heeren.
De zondag voorafgaand aan een dienst waarin het avondmaal wordt bediend, wordt er een preek gehouden ter voorbereiding op de bediening van het sacrament. Ook wordt er op een doordeweekse avond een ontmoeting georganiseerd waarin wordt ingegaan op bepaalde facetten van het sacrament.
Aan het begin van de week is er ook de zogeheten censura morem. Gemeenteleden worden er via de 's zondagse afkondigen van op de hoogte gesteld.
 
2.1.4. Het huwelijk
De gemeente belijdt dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig moet worden gehouden.
Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. De kerkenraad zal op Bijbelse wijze tucht uitoefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten. Wij bieden geen ruimte voor de kerkelijke bevestiging van een samenlevingsvorm van mensen van gelijk geslacht.
Voorafgaand aan de bevestiging van een huwelijk zal er huwelijkscatechese worden gegeven.
 
2.1.5. Rouwdiensten
Rouwdiensten worden in de kerk of in het verenigingsgebouw gehouden. Er is in elk geval een ouderling aanwezig. Hij besluit de rouwdienst met Schriftlezing en gebed. De liturgie tijdens de rouwdienst is sober. Eventueel worden Psalmen gezongen.
Er is een protocol voor rouwdiensten.
 
2.2 Aandachtspunten
De kerkenraad moedigt mensen aan beide zondagse diensten en ook de beide diensten op de bid- en dankdagen bij te wonen.
De kerkenraad gaat na op welke manier mensen onderling het gesprek kunnen aangaan over de 's zondagse prediking. Te denken valt aan een korte samenvatting van de leerdienst. Ook zou jaarlijks een enkele keer een preekbespreking voor jongeren kunnen worden gehouden.
Ter wille van de onderlinge eenheid en de onderlinge contacten is het goed na de nieuwjaarsdiensten koffie te drinken en dit van tijd tot tijd te doen na diensten op een bijzondere feestdag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pastoraat
 
 
Algemeen
Het Nieuwe Testament kent het ambt van opzieners en ouderlingen. Aan hen is de regering van de gemeente toevertrouwd. Zij dragen zorg voor de voortgang van de verkondiging van het Woord. Tegelijk hebben zij het opzicht over de leden van de gemeente. Hun pastorale taak is tweeërlei: vertroosting en vermaning door het Woord van God.
De predikant en de ouderlingen bezoeken de gemeenteleden, zowel jongeren als ouderen. Er dient op een geestelijke wijze leiding te worden gegeven aan hen die te kampen hebben met vragen, moeiten en nood op lichamelijk, psychisch of geestelijk terrein.
Er is een indeling van wijken gemaakt. Elk gemeentelid krijgt minimaal een keer per anderhalf jaar bezoek van de eigen wijkouderling.
In de pastorale gesprekken wordt naar vruchten op de verkondiging van het Woord gezocht. Ook wordt gesproken over de handel en wandel van gemeenteleden in het licht van het Woord. Waar mogelijk, worden ook de kinderen en de jongeren bij het gesprek betrokken.
De predikant draagt zorg voor het meer specifieke pastoraat, zoals ouderenpastoraat, rouwpastoraat, pastoraat aan zieken en andersbegaafden en anderen die bijzondere zorg nodig hebben.
De gemeente kent een aantal vrouwen die van tijd tot tijd bezoeken brengen aan zieken en ouderen.
Twee constateringen in het vorige beleidsplan gelden ook nu: "Er is een hoog verwachtingspatroon bij (met name oudere) gemeenteleden, maar een laag inhoudelijk niveau. (...) Tenslotte benoemen we de zorg om de onderlinge pastorale verantwoordelijkheid in de gemeente. (...) Er is een gebrek aan oog voor elkaar en daadwerkelijk meeleven met elkaar."
 
3.2 Aandachtspunten
De kerkenraad stimuleert de gemeenteleden hun noden en vreugden bij de predikant of de ouderlingen kenbaar te maken.
De kerkenraad gaat na hoe de gemeenteleden meer oog voor elkaars noden kunnen krijgen en onderling meer met elkaar in contact kunnen komen.
De kerkenraad gaat na wat vertroosting inhoudt en op welke manier hij gestalte kan geven aan de richtlijnen die de apostelen in hun zendbrieven geven ten aanzien van leer en leven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Catechese, vorming en toerusting
 
 
4.1. Algemeen
Onderwijs aan de kinderen en jongeren van de gemeente in de Bijbels-gereformeerde leer is van het grootste belang. De Heere belooft bij de bediening van het sacrament van de Heilige Doop dat Hij het onderwijs van ouders en de gemeente aan hun harten wil zegenen. Dat is ook waarom Hij de ouders bij de doop laat beloven hun kinderen in de leer van de kerk op te voeden. Het gaat daarbij in de allereerste plaats om de bede of de Heilige Geest hun het heil wil toe-eigenen dat zij in Christus Jezus hebben. Dan worden de kinderen van het verbond geleid tot het Hoofd van het verbond.
Het is belangrijk dat jongeren besef krijgen van de waarde van de gereformeerde belijdenisgeschriften en de rijkdom van de kerkelijke traditie waarin zij opgroeien. In een wereld die voor hen als gevolg van de digitale revolutie is opengebroken, komen heel veel meningen en opvattingen over existentiële zaken op hen af. Zij moeten zich ermee verhouden. Daarom is het voor hen zaak dat zij weten waar de kerk staat en wat hoe de kerk spreekt als het gaat om belangrijke kwesties in leer en leven.
De taak van onderwijs ligt in de eerste plaats bij de ouders. Tegelijk gaat het om kinderen der gemeente, voor wie het geheel van de gemeente verantwoordelijk is.
 
4.2 Zondagsschool
Voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar is er de Zondagsschool. De Zondagsschool werkt samen met de hervormde gemeente van Wouterswoude. Formeel ligt de eindverantwoordelijkheid sinds enige tijd bij de kerkenraad van Drieszum.
De Zondagsschool maakt gebruik van het materiaal dat wordt vervaardigd door de Bond van Nederlandse Zondagsscholen.
Omdat elke kerkenraad zelf verantwoordelijkheid draagt voor de vorming en toerusting van kinderen is het gewenst dat de organisatie van de Zondagsschool anders wordt vormgegeven. Er wordt gezocht naar een structuur waarbij wordt recht gedaan aan de verantwoordelijkheid die de kerkenraad voor het onderwijs draagt.
 
4.3. Catechese
Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er de catechese. Er wordt gewerkt met zo klein mogelijke groepen. De methode die wordt gebruikt, is die van "Leren om te leven", van de hand van ds. A. J. van den Herik en ds. P. van der Kraan.
 
4.4. Belijdeniscatechese
Er wordt jaarlijks aan gemeenteleden van 18 jaar en ouder gelegenheid geboden zich voor te bereiden op het doen van openbare belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente.
 
4.5. Jeugdvereniging
Jongeren van de gemeente hebben de mogelijkheid elkaar te ontmoeten op de jeugdvereniging. Voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar is er de -16-jeugdvereniging, voor die van 16 jaar en ouder de 16+-jeugdvereniging.
Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor zowel bezinning als ontspanning. Van belang is dat er een openhartig, sfeervol klimaat kan worden geschapen, waar jongeren zichzelf kunnen zijn en waar ze in een sfeer van liefde en vertrouwen hun vragen en onzekerheden, hun vreugden en hun moeiten onderling of met jeugdleiders kunnen bespreken.
Voor het materiaal en eventuele ontmoetingen met jongeren van andere gemeenten richten de jv's zich op het Hervormd Jeugdwerk (HJW), een organisatie die enkele jaren geleden is opgericht en bij het verzorgen van het materiaal voor jongeren nauw samenwerkt met het Landelijk Contactorgaan voor Jongeren van de Christelijke Gereformeerde Kerken (LCJ).
Het jeugdwerk wordt sinds enige tijd samen met de hervormde gemeente van Wouterswoude georganiseerd. Omdat een kerkenraad zelf verantwoordelijkheid draagt voor de vorming en toerusting van jongeren is het gewenst dat de organisatie van de jeugdvereniging anders wordt vormgegeven. Er wordt gezocht naar een structuur waarbij wordt recht gedaan aan de verantwoordelijkheid die de kerkenraad er uiteindelijk voor draagt.
 
4.6 Bijbelkring
Aan toerusting wordt ook gedaan door de diverse kringen en verenigingen die de gemeente kent, waaronder de vrouwenvereniging en de vrouwenbijbelkring.
De gemeente krijgt ook de gelegenheid om doordeweeks elkaar te ontmoeten op de avonden van de zogenaamde Bijbellezing. Vooralsnog maken daarvan vooral oudere gemeenteleden gebruik.
 
4.7. Aandachtspunten
De kerkenraad gaat met de kerkenraad van de hervormde gemeente van Wouterswoude in overleg over de structuur van zowel de Zondagsschool als de Jeugdverenigingen. De structuur dient zodanig te worden aangepast dat de kerkenraad op een goede manier gestalte kan geven aan zijn verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk.
Vorming en toerusting is in de eerste plaats een taak van de ouders zelf. De kerkenraad gaat na op welke manier ouders en gezinnen thuis zelf vorm kunnen geven aan huisgodsdienst.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Diaconaat
 
Diaconaat is de dienst van barmhartigheid in naam van de grote Diaken, de Heere Jezus Christus aan allen die hulp behoeven. Dat gebeurt metteraad, maar ook met het Woord.
De diakenen ontlenen hun missie aan de woorden van de Heere Jezus, zoals Hij die heeft gesproken in Matth.25:31 e.v.:
- Want Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven;
- Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven;
- Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd;
- Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed;
- Ik was krank geweest en gij hebt Mij bezocht;
- Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.
 
Werkzaamheden
De diakenen dienen aan de tafel des Heeren bij de viering van het sacrament van het Heilig Avondmaal. Zij bereiden de tafel ook voor. Tijdens de viering is op z'n minst één van de diakenen tafelwacht.
De diakenen bieden hulp aan weduwen, wezen en vreemdelingen in onze gemeente, zowel financieel als materieel.
Ook betonen zij medeleven bij bijzondere gebeurtenissen in het leven van gemeenteleden, zoals gezinsuitbreiding, jubilea, ziekte.
De diaconie levert jaarlijks een bijdrage aan het werk van de zondagsschool.
De diaconie levert jaarlijks een bijdrage aan het werk van de vrouwenvereniging in de vorm van het bekostigen van de jaarlijkse gift aan oudere gemeenteleden in de Kerstperiode.
Het diaconaat heeft een taak in het wereldwijd ondersteunen van christelijke hulpverlening.
 
De gevolgen van de economische en financiële crisis worden ook in onze regio steeds duidelijker voelbaar. Bedrijven sluiten, werknemers verliezen hun baan. Velen merken dat de lasten stijgen, terwijl de inkomsten dalen.
De verslechterde financieel-economische situatie geeft alle reden na te denken over de vraag hoe de diaconie op een goede en verantwoorde wijze mee kunnen omgaan. Waar mogelijk probeert de diaconie, met de middelen die ter beschikking staan, bijstand te verlenen. Zijn er financiële of materiële zorgen, dan wil zij gemeenteleden graag terzijde staan.
De laatste tijd zinspeelt de diaconie met de gedachte om een eigen, bescheiden 'dienstenmarkt' op te zetten. Het idee is dat gemeenteleden die handig zijn met bepaalde zaken (technische klussen, huishoudelijke diensten, vaardigheden op administratief of digitaal terrein), pro Deo hun kennis of ervaring inzetten voor andere gemeenteleden.
 
Ten einde gestalte te kunnen geven aan de Bijbelse missie, is het de eerste taak van de diaconie om financiële middelen te verwerven, soms ook andere, om de werken der barmhartigheid te kunnen bekostigen.
Het verwerven ervan gebeurt op de volgende manieren:
a. De diaconie verzorgt tijdens de kerkdiensten de collecten tijdens de rondgang. Volgens een kerkenraadsbesluit is 10 procent van de rondgangscollecten bestemd voor het werk van de diaconie.
b. De diaconie organiseert een keer per maand een zogenaamde extra collecte voor een goed doel. Dit wordt vooraf aan de gemeente bekendgemaakt via de afkondigingen en een bericht in de kerkbode. De diaconie behoudt het recht om 10 procent van deze collecte te besteden aan andere diaconale doelen.
c. De diaconie ontvangt ook financiële middelen uit giften en legaten.
d. Bij luisteraars thuis wordt twee keer per jaar een collectebusje opgehaald.
 
Bij de uitgaven hanteert de diaconie de volgende verdeelsleutel:
a. Een derde deel van de inkomsten is bestemd voor de noden binnen de gemeente;
b. Een derde deel van de inkomsten is bestemd voor de binnenlandse noden;
c. Een derde deel van de inkomsten is bestemd voor de buitenlandse noden.
 
Aandachtspunten
a. De diaconie onderzoek de mogelijkheid voor een eigen, bescheiden dienstenmarktplaats, waarbij gemeenteleden onderling hand- en spandiensten kunnen verrichten.
 
 
6. Zending & evangelisatie
 
Wie de liefde van God kent voor zondaren, wil als vanzelf anderen er deelgenoot van maken. Vindt in de gemeente geestelijke herleving plaats, dan ontstaat er ook een verlangen om door woord en daad te getuigen van het heil dat in Christus Jezus is. Wie in Christus Jezus is, is behouden. Wie niet in Christus Jezus is, ligt verloren in zonden en schuld.
Samen met de hervormde gemeente van Wouterswoude wordt het werk van zending en evangelisatie gecoördineerd door een gezamenlijke zendingscommissie. Van tijd tot tijd wordt er gecollecteerd voor het zendingswerk.
 
Aandachtspunten
De kerkenraad gaat na hoe het besef van de roeping tot zending en evangelisatie in de gemeente kan worden versterkt. Hoe kunnen we de Bijbelse boodschap van Wet en Evangelie verspreiden in onze omgang met andersdenkenden?
De kerkenraad gaat na op welke manier aan kinderen in de Driesum en omgeving het Evangelie kan worden verteld. Is er gelegenheid voor evangelisatiebijeenkomsten op woensdagmiddag of zaterdagochtend?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Organisatie
 
De kerkenraad bestaat uit een predikant, drie ouderlingen, twee diakenen en twee ouderling-kerkrentmeesters. De leden van de kerkenraad hebben belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Het ambt staat alleen open voor mannelijke lidmaten van de gemeente.
Voor de dagelijkse leiding stelt de kerkenraad een moderamen samen. Dat bestaat uit de predikant en een ouderling en een diaken.
De kerkenraad vergadert tienmaal per jaar. In de regel gebeurt dat maandelijks, met uitzondering van de zomervakantie en de periode rond Kerst. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Communicatie
Heldere en open communicatie dient het gemeenteleven en is zo ook dienstbaar aan het Evangelie. De Schrift vraagt dat er binnen de gemeente op een eerlijke, open en heldere manier met elkaar gecommuniceerd wordt. De kerkenraad zet zich in voor een heldere en open communicatie met de gemeente.
 
Wat doen we nu?
a. De gemeente wordt in de zondagse afkondigingen op de hoogte gehouden van het “wel en wee” in de gemeente.
b. Eenmaal per maant verschijnt de kerkbode “Rondom de kerk”.
c. De website van de gemeente (www.hervormddriezum.nl) bevat onder meer: de preken, informatie over bijeenkomsten, het beleidsplan. Er is een webmaster die het werk coördineert.
d. Het preekrooster van de gemeente wordt doorgegeven aan kranten en tijdschriften.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Beheer
 
De kerkrentmeesters zijn belast met de opdracht om de financiële en materiële faciliteiten te scheppen voor de voortgang van het kerkelijk werk in Driezum.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden, van wie twee ouderling-kerkrentmeesters. De andere kerkrentmeester dient lidmaat van de gemeente te zijn. Het college wordt bijgestaan door een administrateur en een commissie van bijstand. Voor het werken van de commissie van bijstand is een reglement opgesteld.
 
Het college van kerkrentmeesters wordt bijgestaan door vrijwilligers. Te denken valt aan grafdelvers, organisten, kosters, beheerders, tuinmannen en schoonmakers. Zo mogelijk wordt elk jaar een vergadering met de vrijwilligers gehouden.
 
Voor het verhuur van de kerk en de Âld Skoalle zijn reglementen vastgesteld.
De Âld Skoalle is in 2009 grondig gerestaureerd en uitgebreid. De pastorie verkeert in redelijke staat, maar er is duidelijk behoefte aan herstel en restauratie. Het orgel is in goede staat.
De begraafplaats en de organisatie daarvan behoeft nodig aandacht.
De pachtinning van de landerijen is uitbesteed aan een rentmeesterskantoor.
Naast inkomsten uit pacht en rente worden de kerkrentmeesters voorzien van middelen door de collecten en vrijwillige bijdragen. Ook worden inkomsten verkregen uit de verhuur van de kosterswoning.
Een inkomstenbron is de deelname aan de Actie Kerkbalans. Het college heeft er voor het eerst in 2012 aan deelgenomen. Het resultaat is tot nu toe beperkt.
 
De kerkrentmeesters hebben, in overleg met de kerkenraad, de volgende knelpunten gesignaleerd, in willekeurige volgorde:
Bij een deel van de gemeente lijkt onvoldoende besef te bestaan t.a.v. de financiële verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeente (geen vrijwillige bijdrage);
Op langere termijn baart de financiële positie zorgen
De monumentale gebouwen stellen ons voor hoge onderhoudskosten
Tot heden is voor grote, toekomstige investeringen niet gereserveerd
 
Gezien de bovenstaande knelpunten, en rekening houdend met de beschikbare tijd en inzet, denkt de kerkenraad in de komende beleidsperiode clustergewijs de volgende zaken ter hand te nemen:
Gebouwen
Het calamiteitenplan voor het kerkgebouw wordt voltooid;
Een kleine commissie zal voorbereidende acties ondernemen om te komen tot de restauratie van de kerk. Hierbij wordt met name gedacht aan een subsidieplan, een financieringsplan en een restauratieplan;
Voor het onderhoud van de Âld Skoalle en de kosterswoning wordt een onderhoudsplan gemaakt; er wordt vooral ingezet op consequent regulier onderhoud;
Voor het onderhoud van de pastorie wordt een onderhoudsplan gemaakt. Ook worden de reguliere onderhoudskosten van de pastorie inzichtelijk gemaakt;
Begraafplaats
Het onderhoud wordt beter gestructureerd;
De exploitatie van de begraafplaats wordt administratief gescheiden gevoerd;
Er wordt een nieuw grafplan gemaakt;
Financiën
Er wordt een jaarlijkse kascontrole ingevoerd;
Eenmaal per 3 jaar worden de huurtarieven voor kerk en Âld Skoalle herzien (2012);
In de jaarlijkse begroting worden reserveringen begroot voor grote toekomstige projecten zoals de kerkrestauratie en groot onderhoud gebouwen;
College
Bij personele wisselingen in het college van kerkrentmeesters wordt voor een zorgvuldige overdracht van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gewaakt.  
De kerkrentmeesters hebben in een voltallige kerkenraadsvergadering hun zorgen uitgesproken over de financiële situatie op (middel)lange termijn.
Dat heeft erin geresulteerd dat er een speciale commissie is benoemd die onderzoek doet naar de stand van zaken en welke oplossingsrichtingen kunnen worden gevolgd.
 
 
 

terug