Beleid Beleid

De kerkrentmeesters

Voor de instandhouding van de predikantsplaats, de kerkelijke gebouwen en het kerkelijk leven is het college van kerkrentmeesters afhankelijk van de bijdragen uit de gemeente. Naast de collecten in de erediensten dragen gemeenteleden bij door middel van vrijwillige bijdragen.U kunt uw vrijwillige bijdrage meegeven tijdens een huisbezoek, maar ook overmaken op het rekeningnummer van het college van kerkrentmeesters.

Daarnaast krijgen alle belijdende leden van de gemeente een aanslag voor de Solidariteitskas (€ 10,–), waarvan de helft ten goede komt aan de plaatselijke gemeente, en de andere helft wordt overgemaakt naar de landelijke kas.

Van harte doet de kerkenraad een beroep op alle gemeenteleden om ook in financiële zin de voortgang van het Evangelie in Driesum te blijven steunen!

De diakenen

De Christelijke gemeente is naar Bijbels gebruik ook een diaconale gemeente. Naast het onderlinge hulpbetoon wordt ook geld samengebracht dat door de diakenen wordt besteed aan allerlei vormen van barmhartigheid, zending, gehandicaptenzorg etc. Eenmaal per maand wordt in de erediensten een diaconiecollecte gehouden, soms met algemene bestemming, soms met een concrete bestemming. Ook is een gift op de rekening van de diaconie mogelijk én welkom!
terug