Geschiedenis Geschiedenis
8e eeuw na Christus Door activiteiten van zendelingen als Bonifatius, Willehad en Liudger wordt ook in deze regio een christelijke gemeente geboren. Driesum krijgt in later eeuwen een eigen kerk, pastorie en pastoor.
17 maart 1537 De Driesumer wederdoper Rypert Claesz wordt in Leeuwarden terechtgesteld wegens ketterij.
1566 Willem Buma, heer van Rinsmastate, participeert in het Verbond der Edelen om ook voor Friesland vrijheid te krijgen voor de gereformeerde religie.
31 maart 1580 De Friese Staten kondigen de gereformeerde reformatie af voor de gehele provincie.
1582 Voor de gereformeerde kerk in heel Dantumadeel wordt ds. Fredericus bevestigd. Bekijk de predikantenlijst.
+/- 1598 Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude vormen één gemeente met één predikantsplaats en kerkenraad, maar afzonderlijke kerkvoogdijen. De predikant woont in Dantumawoude.
19e eeuw Langzaam maar zeker is de prediking in deze tijd verschoven van klassiek-reformatorisch naar een rationele, moderne (Abbring) en uiteindelijk liberale prediking (Bekius & Vietor, gesteund door schoolmeester Hjerre Gerrits van der Veen in de jaren (1847-1882). In de 19e eeuw ontstaat bevindelijk-gereformeerd gezelschaps-leven, mede onder invloed van het Friese Reveil.
1816 Na invoering van het Algemeen Reglement heet de gemeente nu Hervormde Gemeente te Driesum. Bekijk de predikantenlijst.
1840 De Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente (later: Gereformeerde Kerk) Driesum c.a. wordt geïnstitueerd als uitvloeisel van de Afscheiding (1834). Eerste gereformeerde predikant is ds. J.F. Zeebuit (1842-1849).
1873 Vanuit de Hervormde Gemeenten Driesum en Wouterswoude wordt de Christelijke Nationale School gesticht.
1876 De combinatie met Dantumawoude en Wouterswoude wordt ontbonden. HervormdDriesum krijgt een eigen predikantsplaats.
1e helft 20e eeuw Onder ds. Holland (1912-1915) geeft de Heere een grote opwekking. Tot in de jaren ’60 worden alle plaatsen in de kerk gevuld met Driesumers; daarna loopt de kerkgang terug en krijgt de gemeente (o.a. vanwege haar hervormd-gereformeerde signatuur) een regiofunctie met diepte- én hoogtepunten.
1944 Scheuring in de Gereformeerde Kerk vanwege de Vrijmaking. Eerste vrijgemaakt- gereformeerde predikant is ds. P. Rullmann (1945-1950).
2003 Scheuring in de Hervormde Gemeente vanwege het naderende ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Er onstaat een Hersteld Hervormde Gemeente Driesum/Wâlterswâld.
N.B. De plaatsnamen zijn hier in het Nederlands vermeldomdat deze in de desbetreffende jaren Nederlandse namen hadden
terug