Identiteit Identiteit
Wij zijn een kleine Hervormde Gemeente in het mooie dorp Driezum, gelegen in de Fryske Wâlden. Onze gemeernte spreekt uit gemeente des  Heeren te zijn, gebouwd op de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus  Christus de uiterste Hoeksteen is. Zij wil daarom staan op de grondslag van de  Heilige Schrift, de oud-Christelijke geloofsbelijdenissen en de drie  reformatorische belijdenisgeschriften, de zgn. “Drie formulieren van enigheid”, vastgesteld op de synode van Dordrecht in 1618-1619. Wij staan een schriftuurlijk-bevindelijke prediking voor.

Een gemeente met een "Gereformeerde Bonds"-signatuur. dus.

De erediensten
 
De liturgie is sober en eenvoudig. In de eredienst staat de Woordverkondiging centraal. Wij maken gebruik van de Statenvertaling. We zingen uitsluitend uit de Psalmen en de 12 gezangen in de berijming van 1773. Deze wordern iso-ritmisch gezongen, d.w.z. elke noot duurt even lang. Bij bijzondere gelegenheden zingen we na de dienst het Wilhelmus, het “Een vaste Burcht” of het “Ere zij God”.

De liturgie ziet er in de regel als volgt uit:
 • Voorzang,
 • Votum en groet door de voorganger,
 • Zingen van een Psalm,
 • Lezing van de Wet: de 10 geboden ( ’s morgens) of de Geloofsbelijdenis (’s middags) door de ouderling van dienst.
 • Zingen van een Psalm,
 • Gebed,
 • Schriftlezing,
 • Collecte, daarna zingen van een Psalm,
 • Preek,
 • Zingen van een Psalm,
 • Gebed (waaronder voorbeden),
 • Zingen van een Psalm,
 • Zegen.
Bij de uitgang wordt nog gecollecteerd.

De sacramenten

De Heilige Doop wordt bediend aan de kleine kinderen van de gemeente en aan hen die als kind niet gedoopt zijn, maar op volwassen leeftijd in het openbaar hun geloof belijden. De aanvraag voor de Heilige Doop wordt gedaan bij de predikant. In de week, voorafgaand aan de doopzondag vindt eendoopgesprek plaats.
 
Het Heilig Avondmaal wordt 4 keer per jaar in het midden van de gemeente bediend en staat open voor de belijdende leden van de gemeente. De Avondmaalsdienst vormt één geheel met de dienst van voorbereiding en de dienst van nabetrachting en dankzegging. In de week van voorbereiding geeft de kerkenraad gelegenheid tot de Censura Morum: om elkaar te behoeden voor een onwaardige Avondmaalsgang kan dan met de kerkenraad worden gesproken.
terug